#ไม่มีผู้หญิงคนไหนตั้งใจท้องเพื่อทำแท้ง ยื่นหนังสือหน้าสภา

วันที่2563-12-23

เวลา11:00

สถานที่รัฐสภา เกียกกาย จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เรียกร้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 301-305

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

ไม่ต่ำกว่า 30

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

ไม่ต่ำกว่า 20

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. กลุ่มทำทาง ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม, มูลนิธิมานุษยะ, เฟมินิสต์ปลดแอก, กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี, เครือข่ายสลัม 4 ภาค และองค์กรกองทุนเพื่อการทำแท้งอย่างปลอดภัย (SAAF) ทำกิจกรรมที่หน้ารัฐสภา โดยมีการปราศรัยเรื่องการแก้ไขกฎหมายทำแท้งในมาตรา 301 รวมทั้งทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการแสดงสีดาลุยไฟและกฎหมายทำแท้งฆ่าผู้หญิง นอกจากนี้ ตัวแทนกลุ่มทำทาง ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กรุงเทพมหานครเขต 7 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะทำงานด้านสตรีพรรคพลังประชารัฐ เพื่อขอให้นำเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 301-305 เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ข้อเสนอของทางกลุ่มทำทาง คือ ขอเสนอให้ 1) ยกเลิกมาตรา 301 ที่ทำแท้งมีความผิดและมีโทษอาญา และ 2) แก้ไขมาตรา 305 เพื่อเอื้อให้แพทย์สามารถยุติการตั้งครรภ์อายุ 24 สัปดาห์ และมากกว่า 24 สัปดาห์กรณีจำเป็นเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิได้เข้าถึงบริการที่มีความปลอดภัย ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานทำให้แท้งลูก 2 ฉบับ ถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2 ร่าง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยร่างแรกเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กำหนดอายุขั้นต่ำของการทำแท้งคือ อายุไม่เกินครรภ์ 12 สัปดาห์จะไม่มีความผิด ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาของสมาชิกผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เสนอให้บุคคลสามารถทำแท้งในอายุครรภ์ต่ำกว่า 24 สัปดาห์ โดยไม่มีความผิด แต่ทั้งสองร่างไม่ได้ระบุถึงการยกเลิกความผิดทางอาญาในมาตรา 301

ผู้ชุมนุมเข้าร่วมกิจกรรมโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 30 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบอำนวยความสะดวกไม่ต่ำกว่า 20 คน บริเวณด้านหน้ารัฐสภา

ต่อมา ในวันดังกล่าว ที่ประชุมสภาลงมติรับหลักการกฎหมายเรื่องการทำแท้ง โดยใช้ร่างพ.ร.บ.ของรัฐบาลเป็นหลัก และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 39 คนแปรญัตติ 7 วัน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยมีกำหนดบังคับใช้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัย 

อ้างอิง
The standard https://www.facebook.com/thestandardth/posts/2638805889745620
Prachatai shorturl.at/ayzQ0
Matichon https://www.matichon.co.th/politics/news_2497660