ครูลุยกระทรวงทวงพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน

วันที่2563-10-04

เวลา17:30

สถานที่กระทรวงศึกษาธิการ จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

เพื่อแสดงจุดยืนให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักการของสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยใช้วิธีการที่ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเรียกร้องต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษาและการสร้างโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

21-50

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

21-50

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

4 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30-18.30 น. กลุ่มครูขอสอนจัดกิจกรรมครูลุยกระทรวงทวงพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน แสดงจุดยืนเชิงสัญลักษณ์โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อส่งเสียงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนและอื่นๆอย่างจริงจัง

ก่อนเข้าพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้แลกบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่เลขประจำตัว 13 หลัก และนำไปถ่ายภาพเก็บเอาไว้โดยไม่ได้รับความยินยอม