เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ม็อบดาต้าไทยแลนด์ (Mob Data Thailand) พัฒนาขึ้นโดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลการชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และเปิดให้ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563

สถานการณ์ทางการเมืองในปี 2563 ประชาชนมีความต้องการใช้เสรีภาพในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐหรือผู้มีอำนาจแก้ไขปัญหาสังคมและรณรงณ์ต่อสาธารณะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง หากแต่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่นๆ ขณะเดียวกันแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ได้มุ่งเน้นไปในทางบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่มีแนวโน้มจะอ้างอิงข้อกฎหมายเพื่อทำให้การชุมนุมเกิดขึ้นไม่ได้ มีการกระทำที่อาจเข้าลักษณะของการคุกคามประชาชน ทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุม

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลการชุมนุมสาธารณะที่เกิดขึ้นและการคุกคามของรัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สำหรับนำเสนอเพื่อการพัฒนากฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป

ในยุคสมัยที่การชุมนุมสาธารณะเกิดขึ้นทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของเราไม่อาจติดตามสังเกตการณ์ในพื้นที่จริงได้ทุกครั้ง ขณะที่ประชาชนก็ตื่นตัว มีความสนใจในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการรายงานข้อมูลที่พบเห็น เว็บไซต์นี้จึงพร้อมเป็นอีกพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นได้ ด้วยคำนึงว่า เสียงของทุกคนมีความหมายและเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับเสรีภาพในการชุมนุมของประเทศไทย

เว็บไซต์ม็อบดาต้าไทยแลนด์ (Mob Data Thailand) จะเก็บข้อมูลการสังเกตการณ์และข้อมูลส่วนตัวเท่าที่จำเป็นอย่างปลอดภัย (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว) ข้อมูลการสังเกตการณ์ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ดูแลเว็บไซต์จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือและคัดกรองความถูกต้องอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นจึงรวบรวมและเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ หากมีชุดข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่สามารถนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย เราจะนำเสนอต่อภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งเสรีภาพในการชุมนุมที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับองค์กรที่มีภารกิจเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมอย่างศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน, มูลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม, ประชาไทและ Law Long Beach