Wevo จำหน่ายกุ้ง

วันที่2563-12-26

เวลา9:00

สถานที่ทำเนียบรัฐบาล จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การชุมนุม

ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, เรียกร้องนโยบายเพื่อเกษตรกร

จำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุม

21-50

จำนวนเจ้าหน้าที่รัฐ

21-50

รายละเอียดการชุมนุมโดยสรุป

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 กลุ่ม WeVo เครือข่ายกลุ่มราษฎร และเกษตรกรบ่อกุ้งจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจำหน่วยกุ้งบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล ไม่กล้ารับประทานอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้ง 

อ้างอิง : https://thestandard.co/wevo-brought-white-shrimp-to-government-palace/